email menu close


GDPR – Ochrana osobních údajů

EASYFOOD SERVICE S. R. O., Polská 61/4, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 14703238, DIČ: CZ14703238 určuje, jak a za jakým účelem budou osobní údaje zpracovávány a po jak dlouhou dobu.

PROHLAŠUJEME

 Jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR. Údaje zpracováváme jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. Dle článku 13 GDPR plníme informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.

 ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ 

1. identifikační údaje, kterými se rozumí jméno a příjmení,

2. kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi: telefonní číslo, e-mailová adresa.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. 

Mezi tato práva patří:

PRÁVO NA PŘÍSTUP

Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává. V rámci práva na přístup můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně.

PRÁVO NA OPRAVU

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou neaktuální, nepřesné nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Tyto změny nám doručíte 
v písemné podobě.

PRÁVO NA VÝMAZ (být zapomenut)

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

  1. vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali
  2. odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je

váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále

zpracovávat. Zákonná lhůta je 30 dnů, v obtížnějších případech delší.

Toto právo se neuplatňuje v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků, viz Zpracování osobních údajů na základě plnění právních povinností.

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST

Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám sami poskytli a které zpracováváme na základě vašeho písemného souhlasu. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

PRÁVO PODAT STÍŽNOST

V případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, neodkladně nás informujte, abychom stav prověřili 
a případné pochybení napravili. Dále můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

JAK LZE JEDNOTLIVÁ PRÁVA UPLATNIT

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, nás kontaktujte na adrese info@lahospoda.cz. 

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

V průběhu zpracování vašich osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat:

S úctou

EASYFOOD SERVICE S. R. O.